Šventosios Gemos Galgani litanija -Litany of Saint Gemma in Lithuanian


Šventosios Gemos Galgani litanija (Litany of Saint Gemma in Lithuanian)

Ši litanija yra Vilniaus vyskupo patvirtinta asmeniniam naudojimui

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk, mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventoji Gema, nukryžiuotojo Kristaus sužadėtine, melski už mus!

Šventoji Gema, Jėzaus Kristaus Kančios žiede,

Šventoji Gema, Kristaus žaizdų mylėtoja,

Šventoji Gema, visiškai atsidavusi Dievui ir artimui,

Šventoji Gema, klusni Dievo valiai,

Šventoji Gema, Viešpaties Kančios stebuklų mąstytoja,

Šventoji Gema, savo pavyzdžiu padrąsinusi kitus žengti šventumo keliu,

Šventoji Gema, žavinti širdies gerumu,

Šventoji Gema, kančios akivaizdoje spindinti tvirtumu,

Šventoji Gema, klausanti Jėzaus Širdies,

Šventoji Gema, žvelgianti į Jėzaus Veidą,

Šventoji Gema, su šventuoju Gabrieliumi kalbanti apie Viešpaties Kančią,

Šventoji Gema, įgijusi dorybes Viešpaties Kančios mokykloje,

Šventoji Gema, mylėjusi tėvus, brolius ir seseris,

Šventoji Gema, trokštanti visą save atiduoti Kristui,

Šventoji Gema, sekanti Viešpaties balsą,

Šventoji Gema, ligoje kantriai pakelianti skausmus,

Šventoji Gema, pašvęstajame gyvenime atradusi meilės viršūnę,

Šventoji Gema, Lukos šventovės puošmena,

Šventoji Gema, su užsidegimu namuose tarnavusi artimui,

Šventoji Gema, klusni dvasios vadovams,

Šventoji Gema, Toskanos garbe,

Šventoji Gema, pamaldumo į Viešpaties Kančią mokytoja,

Šventoji Gema, kontempliatyvaus gyvenimo pavyzdy,

Šventoji Gema, Lukos bažnyčių piligrime,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, Šventoji Gema Galgani!

Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės

Dieve, padaręs šventąją mergelę Gemą savo nukryžiuoto Sūnaus paveikslu, per jos užtarimą suteik malonę dalyvauti Kristaus kentėjimuose, kad būčiau verta(s) patekti į Jo garbę. Tu, būdamas Dievas, su Sūnumi ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

No comments:

ShareThis